Areco stödjer Star for Life

Vår uppförandekod gäller för alla våra medarbetare i alla våra bolag inom Areco-koncernen. Areco finns i flera olika länder, och lagar i något verksamhetsland kan ibland vara mer långtgående än innehållet i vår uppförandekod. I sådant fall skall alltid lagarna i det aktuella landet prefereras och följas. Vår uppförandekod bygger på innehåll i internationellt överenskomna regler – ILO:s åtta kärnkonventioner samt de tio principerna i FN Global Compact.

Areco:s vision är att fortsätta växa och utvecklas med en utökad distribution och lagerhållning i Sverige. Vi planerar dessutom flera fabriker i Skandinavien, Baltikum och i Tyskland. Dessutom vill vi inrikta oss på en ökad försäljning i norra Europa. Målet i framtiden är att nå en av toppositionerna inom våra segment, men samtidigt också att utveckla verksamheter i andra närliggande branscher.

God och långsiktig lönsamhet är ett nyckelord för all verksamhet inom Areco. Med god ekonomi har vi möjlighet att på olika sätt kunna bidra till samhälle och medborgare. Ett bra exempel är våra bidrag till idrotten. Genom vårt engagemang stärker vi Areco:s varumärke och samtidigt bidrar vi till framgångsrika lag och nya talanger. Vår inställning är att idrotten har en viktig roll för både dagens och framtidens generationer, vi är både glada och stolta över att vara sponsorer för flera olika idrottslag. Areco:s framgång bygger på samma grunder som för ett vinnande idrottslag. Med en klar och tydlig vision, med fokus på rätt saker och genom att arbeta i team, når vi framgång.

Inom Areco är mångfald av stort värde, en bra sammansättning av medarbetare med varierande erfarenheter, kunskaper och kulturer, ökar verksamhetens effektivitet och kvalitet. Areco:s team är uppbyggda av människor med stor kompetens och med erfarenhet från olika områden, alla arbetar efter samma kärnvärden och mål.

För att vi som team ska kunna tänka i nya banor, lära nytt och vidareutveckla oss, vill vi ge alla medarbetare utrymme att ta ansvar och växa. Det är viktigt att varje medarbetare känner sig betydelsefull då deras kompetens och erfarenhet är nyckeln till en välfungerande organisation. Vi värnar om våra talanger, vi vill gärna behålla dem, genom att ge dem utvecklingsmöjligheter inom vårt företag.

Areco har stor respekt för alla våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vår gemensamma framgång bygger på att alltid bemöta alla med stor respekt, oavsett hudfärg, etnicitet, kön, religion, politisk åsikt, nationell härkomst, socialt ursprung, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.

Malmö, 2018-12-11

PA
Peter Areskog, Koncernchef